KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Hỏi đáp
  • Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn

Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn

Liên Bộ Ủy ban Dân tộc-Tài Chính-Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tự cân đối quỹ đất và ngân sách để quyết định giao đất ở cho hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách để làm nhà ở theo quy định tại Điều 1 và Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 755/QĐ-TTg.
Hỗ trợ đất sản xuất
Thông tư quy định, đất sản xuất quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg gồm đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác.
UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất, điều kiện thực hiện của địa phương để quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật đất đai để làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa đủ đất sản xuất.
Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội cho mỗi hộ chưa có đất sản xuất tối đa 30 triệu đồng/hộ. Trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ và được vay tín dụng tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ, thời gian vay là 5 năm với mức lãi suất bằng 0,1%/tháng tương đương với 1,2%/năm.
Đối với hộ thiếu đất sản xuất, số tiền được hỗ trợ tương ứng với diện tích đất còn thiếu so với mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
UBND cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất, điều kiện thực tế của địa phương để quyết định thực hiện hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ xuất khẩu lao động... cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/1/2014.