Trang chủ »

Đồng Tháp: Các tôn giáo cùng chung tay xây dựng xã hội học tập

Đồng Tháp: Các tôn giáo cùng chung tay xây dựng xã hội học tập
(Ngày đăng: 24-12-2018 11:54:27)
Tích cực hưởng ứng 2 Đề án của Ban Thường trực UB MTTQVN huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) về việc vận động chức sắc, chức việc các tôn giáo trong huyện tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Qua 3 năm thực hiện, đã phát huy được vai trò và khả năng tham gia của các vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện cuộc vận động: Có 8/12 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 66,66% (có 1 xã đạt xã văn hóa 5 năm liên tục); 56/58 khóm, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa (trong đó có 12 khóm, ấp đạt văn hóa 5 năm liên tục và 3 ấp đạt văn hóa 10 năm liên tục); có 24.633/26.999 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 91,23% (trong đó, gia đình tín đồ các tôn giáo đạt Gia đình văn hóa 97,63% (6.197hộ/6.347 hộ).

Các vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo ra sự chuyển biến đối với công tác khuyến học, khuyến tài trong đồng bào các tôn giáo, tổ chức triển khai lồng ghép vào các buổi sinh hoạt giáo lý, các ngày lễ trọng của tôn giáo; luôn chú trọng nhân rộng các mô hình khuyến học, khuyến tài đã được cuộc sống chứng minh đạt hiệu quả, nhất là mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cụm dân cư, khóm, ấp hiếu học.

Bên cạnh, có giải pháp huy động nguồn lực, kể cả chất xám trong giáo viên hưu trí là người có đạo tham gia đóng góp công sức vào các hoạt động giáo dục thường xuyên tại địa phương đạt kết quả cao.

Từ đó, đã vận động nhiều nguồn đóng góp vào công tác xã hội hoá giáo dục, khen thưởng học sinh giỏi, động viên khuyến khích học sinh chuyên cần học tập, giúp đỡ kịp thời những trường hợp có nguy cơ bỏ học, cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

Đến nay, đã có 14 chi hội khuyến học; 670 tổ dân phòng - khuyến học; 860 gia đình hiếu học với 9.053 hội viên và có trên 70% số người lao động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng để nâng cao hiểu biết, khả năng lao động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.